DÁREK ZA VĚRNOST | Institut Esthederm

DÁREK ZA VĚRNOST

Všeobecná ​​pravidla ​​aktivity ​​„Dárek za věrnost“

(dále jen “pravidla​”)I. Pořadatel ​​a ​​organizátor aktivity

1.1 ORGANIZÁTOREM AKTIVITY

je společnost NAOS CZECH REPUBLIC, s.r.o., Divize Institut Esthederm, Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4 – Pankrác, IČO: 25308246, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v praze pod spisovou značkou c 138610 (též jen „organizátor​“).

1.2 POŘADATELEM AKTIVITY

je společnost NAOS CZECH REPUBLIC, s.r.o., Divize Institut Esthederm, Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4 – Pankrác, IČO: 25308246, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v praze pod spisovou značkou c 138610 (též jen „pořadatel ​“).II. MÍSTO ​​PRŮBĚHU​ VĚRNOSTNÍ AKTIVITY

2.1 Věrnostní aktivita popsaná v těchto pravidlech (též jen „věrnostní aktivita“​) probíhá na území České republiky (též jen „místo ​​konání věrnostní aktivity​“) ve vybraných partnerských kosmetických salonech a lékárnách (též jen „partnerské salony a lékárny“). Jejich seznam naleznete na stránkách http://www.esthederm.cz/kontakty aktivita neprobíhá v řetězci lékáren Benu a Dr. Max.III. TRVÁNÍ ​​VĚRNOSTNÍ AKTIVITY

3.1 Věrnostní aktivita probíhá od 1. 11. 2018 (od 00.00 hodin) do 31.12. 2018 (do 23:59:59 hodin)

(též jen „doba trvání aktivity​“).IV. PODMÍNKY ​​ÚČASTI ​​V ​​AKTIVITĚ

4.1 Věrnostní aktivity se může zúčastnit každý člověk starší 15 [GJ1] ti let, s výjimkou osob uvedených v článku iv. Odstavec 4.2. Těchto pravidel. Člověk mladší než 18 let se smí zúčastnit věrnostní aktivity pouze se souhlasem zákonného zástupce (dále jen „účastník​“). Každý účastník se smí věrnostní aktivity zúčastnit opakovaně, pokud dodrží pravidla věrnostní aktivity. Účastník, jehož účast je v rozporu s pravidly věrnostní aktivity, bude z věrnostní aktivity bez náhrady s okamžitou účinností vyřazen, a to bez nároku na předání případného dárku ve smyslu čl. V. Odst. 5.2. Těchto pravidel.

4.2 Věrnostní aktivity se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele i organizátora, obchodní partneři a dodavatelé pořadatele, včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků, a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu aktivity, jakož i osoby, které jsou k výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. Č. 89/2012 sb., občanský zákoník.

4.3 Podmínkou účasti ve věrnostní akci je vyplnění kontaktních údajů na věrnostní kartičce spolu s udělením souhlasu s pravidly věrnostní aktivity a uskutečnění potřebných nákupů pro získání dárku. Údaje o účastníkovi uvedené na věrnostní kartičce musí být pravdivé a musí odpovídat skutečnému aktuálnímu stavu.

4.4 Pořadatel i organizátor si vyhrazují právo vyloučit z věrnostní aktivity účastníky, u kterých budou mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání v souvislosti s věrnostní akcí nebo jednání v rozporu s dobrými mravy a to i prostřednictvím třetích osob. Účastníkovi v takovém případě nevzniká nárok na jakoukoliv kompenzaci. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit konkrétního účastníka z věrnostní aktivity pro nesplnění některé z podmínek věrnostní aktivity, nepředat dárek v případě jakéhokoliv porušení pravidel věrnostní aktivity ze strany účastníka. Pořadatel si dále vyhrazuje právo z věrnostní aktivity vyřadit účastníka, který se bude v rámci věrnostní aktivity vyjadřovat vulgárně, v rozporu s dobrými mravy nebo bude bezdůvodně napadat dobré obchodní jméno pořadatele věrnostní aktivity nebo jakékoliv partnerské lékárny a nebo salonu. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli věrnostní aktivity.V. PRŮBĚH VĚRNOSTNÍ AKTIVITY

​​5.1 Za každý kus zakoupeného produktu značky institut esthederm v některé z partnerských salonech anebo lékáren dostane účastník 1 věrnostní známku. Věrnostní známky se vydávají po dobu trvání věrnostní aktivity nebo do vydání zásob dárků v jednotlivých partnerských salonecha a lékárnách.

5.2 systém stanovení dárků:

Za vyplněnou věrnostní kartičku se 6 známkami dostane účastník zdarma produkt dle vlastního výběru z produktové řady osmoclean.

5.3. Vyplněná věrnostní kartička se odevzdá spolu s účtenkami za jednotlivé nákupy produktů značky institut esthederm v jakékoliv partnerskem salone nebo lékárně oproti předaní vybraného dárku.

5.4. Za jednu vyplněnou věrnostní kartičku může účastník obdržet pouze jeden dárek uvedený v čl. V odstavci 5.2.

5.5. Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto dárku peněžní či jakékoliv jiné plnění.

5.6. Účastníci si mohou dárek vyzvednout v době trvání věrnostní aktivity.VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Účastí ve věrnostní aktivitě, resp. Vyplněním věrnostní kartičky včetně podpisu, vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly věrnostní aktivity a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s věrnostní aktivitou, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy české republiky.

6.2 Pořadatel aktivity si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem věrnostní aktivity, a to včetně jejího přerušení, odložení, zrušení, odvolání či úprav jejich pravidel. Veškeré případné změny pravidel či oznámení o odložení nebo zrušení věrnostní aktivity budou pořadatelem neprodleně uveřejněny na webových stránkách www.esthederm.cz a nabývají účinnosti jejich zveřejněním. Případné změny pravidel nemají vliv na již předané dárky.

6.3 Pořadatel ani organizátor nenese náklady účastníka vzniklé v souvislosti s věrnostní aktivitou, zejména v souvislosti s převzetím dárku, reklamací dárku, apod.VII. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH OCHRANA, ZASÍLÁNÍ ​​OBCHODNÍCH​ ​SDĚLENÍ

7.1 Účastník bere na vědomí, že v souvislosti s věrnostní aktivitou bude organizátor zpracovávat osobní údaje účastníka poskytnuté účastníkem, bez nichž není možné, s ohledem na charakter věrnostní aktivity, věrnostní aktivitu uskutečnit. Okamžikem zaškrtnutí příslušného políčka věrnostní kartičky účastník uděluje organizátorovi věrnostní aktivity souhlas se zpracováváním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa účastníka za účelem pořádání věrnostní aktivity, jejího průběhu, kontroly jejího průběhu a plnění podmínek, navázání kontaktu s účastníkem, propagace věrnostní aktivity anebo pořadatele či organizátora, a to na dobu do ukončení a vypořádání věrnostní aktivity, nejdéle do 31. 12. 2021. S ohledem na výše uvedené není možná účast účastníka ve věrnostní aktivitě bez současného zpracování jeho osobních dat.

7.2 V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva: (i) požadovat přístup k vašim osobním údajům, (ii) na opravu vašich osobních údajů, (iii) na vymazání vašich osobních údajů, (iv) na omezení zpracování vašich osobních údajů, ( v) namítat proti zpracovávání vašich osobních údajů, (vi) na přenositelnost vašich osobních údajů, (vii) na podání stížnosti na příslušný kontrolní orgán. Vaše osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování a profilování. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty ke zpracování jiným příjemcům. Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

Poskytnutí vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a podmínkou pro účast v aktivite. Pokud nám souhlas neudělíte, vaše osobní údaje nemůžeme zpracovávat a vy se nemůžete aktivity zúčastnit.

7.3. Účastníci jsou oprávněni vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, a to doručením takového oznámení o zpětvzetí souhlasu pořadateli, resp. Organizátorovi. Účastníci jsou oprávněni požadovat po pořadateli, resp. Organizátorovi informace o tom, jaké jejich osobní údaje zpracovává, a to včetně vysvětlení důvodů tohoto zpracování. Účastníci jsou zároveň oprávněni požadovat po pořadateli, resp. Organizátorovi opravu, aktualizaci či výmaz zpracovávaných osobních údajů.

7.4. Zpracovávání osobních údajů nebude předmětem automatizovaného rozhodování a zpracovávání bude probíhat výhradně v prostředí eu a ehs. Více informacií v informační povinnosti na www [GJ2] .naos.com.VIII. ZÁVĚREČNÁ ​​USTANOVENÍ

8.1 Tato pravidla mohou být ve zkrácené verzi uveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti s věrnostní aktivitou. Určující je však ve všech případech tato plná verze těchto pravidel. Pořadatel ani organizátor neodpovídá za tiskové chyby ani za úplnost výtahů z těchto pravidel. Pořadatel ani organizátor nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti s věrnostní aktivitou (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou).

8.2 Účast na věrnostní aktivitě je dobrovolná a účastník svou účastí v aktivitě vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.

8.3 Pravidla jsou po dobu trvání věrnostní aktivity zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách organizátora www.esthederm.cz, a zároveň uložena i v písemné podobě v sídle pořadatele věrnostní aktivity, tj. na adrese Na Strži 1702/65, 140 62 Praha, kde jsou po vyžádání k nahlédnutí.

V Praze dne 15. 10. 2018